Rekrutacja

Skrócony harmonogram rekrutacji:

Od  20  maja  do 14 czerwca 2024 r. do godz. 1500 kandydaci do klas pierwszych składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

Jeżeli kandydat wybrał również klasę dwujęzyczną, sportową, wstępną, oddział przygotowania wojskowego wniosek należy złożyć do 29  maja 2024 do godz. 15.00

W przypadku zaznaczenia kryteriów uzupełniających, należy sprawdzić, czy nie jest konieczne załączenie odpowiednich oświadczeń ( strona Nabor).

21 czerwca – 5 lipca 2024 do godz. 1500 ( w godzinach pracy komisji – proszę sprawdzić!)

Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru kserokopie/ skany świadectw ukończenia szkoły podstawowej, kserokopie/ skany zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz mają możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku.

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kserokopia zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty  muszą być potwierdzone  przez dyrektora szkoły podstawowej lub notarialnie. 

Uwaga! Warunkiem uwzględnienia wszelkich punktowanych osiągnięć kandydata jest umieszczenie odpowiedniej adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ( prosimy dopilnować, aby zostały wpisane przez wychowawców klasy VIII).

Wykaz konkursów, zawodów i olimpiad punktowanych można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty.

 

11 lipca 2024 roku o godz. 1200 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Kandydat może sprawdzić wyniki klasyfikacji, logując się do systemu PCSS.

Uwaga! Ogłoszona lista jest listą kandydatów zakwalifikowanych. Przyjęcie do szkoły następuje dopiero po potwierdzeniu chęci podjęcia nauki – czyli złożeniu oryginałów świadectwa i zaświadczenia o egzaminie oraz wymaganych w szkole dokumentów.

Przydział do klas następuje według listy preferencji kandydata i uzyskanych przez niego punktów.

 

Od 11 lipca do 17 lipca 2024 r. do godz. 1500 ( w godzinach pracy komisji – proszę sprawdzić!)

Kandydat zakwalifikowany do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w IX LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

  2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty;

  3. kwestionariusz osobowy;

  4. deklaracja wyboru „drugiego” języka obcego;

  5. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia rzymsko-katolicka – dla zainteresowanych –podpisany przez rodzica/opiekuna;

  6. dla zainteresowanych – deklaracja uczęszczania do międzyoddziałowej grupy realizującej naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym ( przygotowanie do DSD II)

  7. 2 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data urodzenia, klasa);

  8. karta zdrowia dziecka.

18 lipca 2024 r. do godz. 1200 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

18 lipca 2023 do 22 lipca 2023 

Możliwość składania wniosku do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej  o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

Rekrutacja uzupełniająca

od 19 lipca 2024 do 26 lipca 2024 r. do godziny 1500 ( w godzinach pracy komisji – proszę sprawdzić!)

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

1 sierpnia 2024 o godz. 1200– 

Podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

od 1 sierpnia 2024 r. do 7 sierpnia 2024 r. do godz. 1500 ( w godzinach pracy komisji – proszę sprawdzić!)

Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów  poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

 2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty;

 3. kwestionariusz osobowy;

 4. deklaracja wyboru „drugiego” języka obcego;

 5. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia rzymsko-katolicka – dla zainteresowanych –podpisany przez rodzica/opiekuna;

 6. 2 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data urodzenia, klasa);

 7. karta zdrowia dziecka.

08 sierpnia 2024 do godziny 1200

Podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

09 sierpnia 2024 do 12 sierpnia 2024 r.

Możliwość składania wniosku do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej ( w godz. pracy komisji rekrutacyjnej lub mailowo).

 

UWAGA! WSZELKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z REKRUTACJA NALEŻY ZAŁATWIAĆ W GODZINACH PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ!

DATA

GODZINY PRACY

UWAGI


21 CZERWCA -  

8 LIPCA 2024


10.00-12.00

 

11 LIPCA 2024


11.00 -13.00POTWIERDZANIE WOLI PRZYJĘCIA NAUKI


12 LIPCA – 

16 LIPCA 2024


9.30 – 12.00


17 LIPCA 2024


11.00-15.00


18 LIPCA – 

22 LIPCA 2024


10.00-12.00

 

W SPRAWACH NIEWYMAGAJĄCYCH BEZPOŚREDNIEGO ZAŁATWIANIA W SZKOLE, ZACHĘCAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO ( 618203632) W WYŻEJ WYMIENIONYCH GODZINACH LUB DO KONTAKTU MAILOWEGO (9LOPOZNAN@9LOPOZNAN.PL)

 

 

Profile  klas w roku szkolnym 2024/2025

NAZWA KLASY

przedmioty rozszerzone

przedmioty wskazane przy rekrutacji

języki obce

1 A  PROZDROWOTNA  

Ilość miejsc: 30

biologia, chemia

język polski, matematyka,  biologia, lepsza spośród ocen z języków obcych

I język – 3 godz.: j. angielski

II język – 2 godz.: 

 j. niemiecki lub j. hiszpański

1 B INŻYNIERYJNA

Ilość miejsc: 30

matematyka, fizyka

język polski, matematyka,  fizyka, lepsza spośród ocen z języków obcych

I język – 3 godz.: j. angielski

II język – 2 godz.:   

j. niemiecki lub j. hiszpański

1 C BIZNESOWA

Ilość miejsc: 30

geografia, matematyka

język polski, matematyka,  geografia, lepsza spośród ocen z języków obcych

I język – 3 godz.:   j. angielski

II język – 2 godz.:   

j. niemiecki lub j. włoski

1 D EUROPEJSKA

(dwie klasy  D1 i D2)

 

D1: geografia,        język niemiecki

il. miejsc: 15

D2: geografia,        język hiszpański

il. miejsc: 15

język polski,

matematyka,

język obcy II,

geografia

D1: II język – 2 godz.:

j. angielski

D2: II język – 2 godz.:

j. angielski

Dziewiątka” – umożliwia uczniom przygotowanie  do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom  (DSD II). Tę możliwość mają uczniowie klasy 1 D1 oraz grupa międzyoddziałowa DSD II  dla uczniów kl. 1A,1B,1C,1E,1F pod warunkiem, że drugim nauczanym językiem będzie język niemiecki.

UWAGA !!! Zastrzegamy sobie prawo do równej liczby osób w grupach językowych. W przypadku braku miejsc w zadeklarowanej grupie językowej (drugi nauczany język obcy) o pierwszeństwie decyduje:

 • czy byliśmy szkołą pierwszego wyboru

 • język obcy nauczany w szkole podstawowej

 • oraz ocena  z tego języka  

 • suma punktów uzyskanych podczas rekrutacjiILOŚĆ GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH:

KLASA 1A

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

chemia

3

4

5

3

biologia

3

5

4

3

KLASA 1B

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

matematyka

5

7

8

7

fizyka

3

3

4

3

KLASA 1C

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

matematyka

5

7

7

7

geografia

3

4

4

3

KLASA 1D

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

D1:j.niemiecki

6

6

7

6

geografia

2

4

4

3

D2:j.hiszpański

6

6

7

6

geografia

2

4

4

3

 

 

Sposób przeliczania punktów w czasie rekrutacji:

Lp.

                                     Egzamin ósmoklasisty

Punktacja

1.

- język polski (wynik % x 0,35)

max 35 pkt

2.

-  matematyka (wynik% x 0,35)

max 35 pkt

3.

 -język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,3)

max 30 pkt

 

Razem za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

 Lp.

  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Punktacja

1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego: cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 18 pkt

2.

liczbowo określona ocena z matematyki: cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 18 pkt

 

liczbowo określona ocena z dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:(j. obcy  nowożytny i wskazany przedmiot) cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 36 pkt

5.

świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

6.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3 pkt

7.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

18 pkt

8.

Razem za świadectwo

100 pkt

Ogółem – 200 punktów.