Rekrutacja

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/23

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA:

Od 03 sierpnia do 05 sierpnia do godz.15.00 należy złożyć w szkole pierwszego wyboru wniosek w rekrutacji uzupełniającej  w jednej wybranej  formie - przez system Nabor lub do skrzynki podawczej w holu szkoły (dostęp do skrzynki w godz. od 8.00 - 15.00). Wniosek wypełniamy analogicznie jak w pierwszej rekrutacji - przez system Nabor. 

16 sierpnia godz.10.00 - podanie do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.

Od 16 sierpnia do 25  sierpnia do godz.15.00 potwierdzanie woli przyjęcia do IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu (warunek konieczny, aby osoba zakwalifikowana do IX LO, została przyjęta do szkoły).

Dokumenty związane z rekrutacją  oraz wszelkie informacje (w tym telefoniczne pod numerem 61 820 36 32 wew. 24) przyjmuje Komisja Rekrutacyjna  w godzinach:

 • 16.08 (wtorek) od 10.00 - do 12.00

 • 17.08 (środa) - 24.08  (środa)  od 9.00 - 11.00

 • 25.08 (czwartek) od 10.00-15.00

Od 02.08  do 12.08 kontakt z Komisją Rekrutacyjną  tylko przez sekretariat szkoły w godz.9.30 - 12.00.

Wymagane dokumenty w celu potwierdzenia woli (umieszczone w koszulce):

 • Oryginał świadectwa
 • Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty
 • Dwie fotografie podpisane na odwrocie ołówkiem (Imię i nazwisko, klasa)
 • kwestionariusz osobowy ( kwestionariusz osobowy)
 • Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych  w sprawie uczęszczania ich dziecka/podopiecznego na lekcje religii rzymsko-katolickiej . Wypełniają tylko te osoby, które chcą uczestniczyć w lekcjach religii. (religia)
 • Deklaracja wyboru II języka (Formularz wyboru drugiego języka kl 1a,b,e ,     Formularz wyboru drugiego języka kl 1c )
 • Deklaracja wyboru DSD II (dla chętnych)  deklaracja dsd II 
 • karta zdrowia ( dokumentacja od pielęgniarki ze szkoły podstawowej)

 

 

  Profile klas w roku szkolnym 2022/2023  

NAZWA KLASYprzedmioty rozszerzoneprzedmioty wskazane przy rekrutacjijęzyki obce
1 A  PROZDROWOTNA  biologia, chemia  język polski, matematyka, język obcy- j. angielski   biologiaI język – 3 godz.: j.angielski II język – 2 godz.: j.niemiecki lub j.hiszpański
1 B INŻYNIERYJNAmatematyka, fizyka  język polski, matematyka, język obcy- j. angielski fizykaI język – 3 godz.: j.angielski II język – 2 godz.: j.niemiecki lub j.hiszpański
1 C BIZNESOWAgeografia, matematykajęzyk polski, matematyka, język obcy- j. angielski geografiaI język – 3 godz.: j.angielski II język – 2 godz.: j.niemiecki lub j.włoski
1 D EUROPEJSKAD1: geografia,        język niemiecki D2: geografia,        język hiszpańskijęzyk polski, matematyka, język obcy II, geografiaD1: II język – 2 godz.: j.angielski D2: II język – 2 godz.: j.angielski
1E PRAWNICZAhistoria język angielskijęzyk polski, matematyka, język obcy- j.ang, historiaII język – 2 godz.: j.niemiecki lub j.hiszpański

Dziewiątka” – umożliwia uczniom przygotowanie  do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom  (DSD II). Tę możliwość mają uczniowie klasy 1 D1 oraz grupa międzyoddziałowa DSD II  dla uczniów kl. 1A,1B,1C,1E pod warunkiem, że drugim nauczanym językiem będzie język niemiecki. UWAGA !!! Zastrzegamy sobie prawo do równej liczby osób w grupach językowych. W przypadku braku miejsc w zadeklarowanej grupie językowej (drugi nauczany język obcy) o pierwszeństwie decyduje suma punktów uzyskanych podczas rekrutacji,  język obcy nauczany w szkole podstawowej oraz ocena  z tego języka.   ILOŚĆ GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH: KLASA 1A

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
chemia3453
biologia3543

KLASA 1B

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
matematyka5787
fizyka3343

KLASA 1C

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
matematyka5777
geografia3443

KLASA 1D

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
D1:j.niemiecki6676
geografia2443
D2:j.hiszpański6676
geografia2443

KLASA 1E

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
j. angielski6676
historia3455

    Terminarz rekrutacji: Sposób przeliczania punktów w czasie rekrutacji:

Lp.                                     Egzamin ósmoklasistyPunktacja
1.- język polski (wynik % x 0,35)max 35 pkt
2.-  matematyka (wynik% x 0,35)max 35 pkt
3. -język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,3)max 30 pkt
 Razem za egzamin ósmoklasisty100 pkt

 

Lp.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowejPunktacja
1.liczbowo określona ocena z języka polskiego: cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.max 18 pkt
2.liczbowo określona ocena z matematyki: cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.max 18 pkt
 liczbowo określona ocena z dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:(j. obcy  nowożytny i wskazany przedmiot) cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.max 36 pkt
5.świadectwo z wyróżnieniem7 pkt
6.osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;3 pkt
7.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia18 pkt
8.Razem za świadectwo100 pkt