Rekrutacja

Godziny pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej - 9.00-12.00, z wyjątkiem dni:

28 lipca 2023 – od 9.00 do 15.00,

10 sierpnia 2023 – od 9.00 do 15.00.

W dniu 14 sierpnia 2023r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie przyjmuje petentów. W pilnych sprawach dotyczących rekrutacji zachęcamy do kontaktu mailowego.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej  zostanie ogłoszona 3 sierpnia o godz. 12.00. 

Kandydat może sprawdzić wyniki klasyfikacji, logując się do systemu PCSS. 


 

Od 3 do 10 sierpnia 2023 r. 
kandydat zakwalifikowany do szkoły w rekrutacji uzupełniającej potwierdza wolę podjęcia nauki w IX LO
poprzez
dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole:

 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty;
 • kwestionariusz osobowy – pobierz druk;
 • deklaracja wyboru „drugiego” języka obcego
 • oświadczenie o wyborze przedmiotu religia rzymsko-katolicka – dla zainteresowanych – podpisany przez rodzica/opiekuna – pobierz druk;
 • dla zainteresowanych – deklaracja uczęszczania do międzyoddziałowej grupy realizującej naukę języka niemieckiego w zakresie rozszerzonym (przygotowanie do DSD II) – pobierz druk;
 • 2 fotografie podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, data urodzenia, klasa);
 • karta zdrowia dziecka.

11 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do IX LO w rekrutacji uzupełniającej. 


Skrócony harmonogram rekrutacji:

Od  15 maja (poniedziałek) do 16 czerwca 2023 r. (piątek) do godz. 1500 kandydaci do klas pierwszych składają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

W przypadku zaznaczenia kryteriów uzupełniających, należy sprawdzić, czy nie jest konieczne załączenie odpowiednich oświadczeń ( strona Nabor).

 

23 czerwca – 10 lipca 2023 do godz. 1500 

Kandydaci składają w szkole pierwszego wyboru  kserokopie uwierzytelnione przez dyrektora szkoły podstawowej/skany świadectw ukończenia szkoły podstawowej, kserokopie uwierzytelnione przez dyrektora szkoły podstawowej/ skany zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz mają możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku.

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kserokopia zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty  muszą być potwierdzone  przez dyrektora szkoły podstawowej lub notarialnie. 

Uwaga! Warunkiem uwzględnienia wszelkich punktowanych osiągnięć kandydata jest umieszczenie odpowiedniej adnotacji na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (prosimy dopilnować, aby zostały wpisane przez wychowawców klasy VIII).

Wykaz konkursów, zawodów i olimpiad  punktowanych można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty.

 

17 lipca 2023 roku o godz. 1200 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i listę kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Kandydat może sprawdzić wyniki klasyfikacji, logując się do systemu PCSS.

Uwaga!  Ogłoszona lista jest listą kandydatów zakwalifikowanych. Przyjęcie do szkoły następuje dopiero po potwierdzeniu chęci podjęcia nauki – czyli złożeniu oryginałów świadectwa i zaświadczenia o egzaminie oraz wymaganych w szkole dokumentów.

Przydział do klas następuje według listy preferencji kandydata i uzyskanych przez niego punktów.

 

Od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. do godz. 1500 

Kandydat zakwalifikowany  do szkoły potwierdza wolę podjęcia nauki w IX LO poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole:

  1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty;
  3. kwestionariusz osobowy;
  4. deklaracja wyboru „drugiego” języka obcego;
  5. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia rzymsko-katolicka – dla zainteresowanych  –podpisany przez rodzica/opiekuna;
  6. 2 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data urodzenia, klasa);
  7. karta zdrowia dziecka.

 

24 lipca 2023 r. do godz. 1200 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

24 lipca 2023 do 27 lipca 2023 do godziny 1500 

Możliwość składania wniosku do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia do szkoły.

 

Rekrutacja uzupełniająca

(przeznaczona dla kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej z wybieranych szkół lub zakwalifikowali się,
ale nie potwierdzili chęci podjęcia nauki)

 

od 25 lipca 2023  do 28 lipca 2023 r. do godziny 1500;

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

 

3 sierpnia 2023 o godz. 1200

Podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

od 3 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 1500 

Potwierdzenie woli przyjęcia przez kandydatów  poprzez dostarczenie dokumentów wymaganych w szkole:

 1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 2. oryginał zaświadczenia o wynikach  egzaminu ósmoklasisty;
 3. kwestionariusz osobowy;
 4. deklaracja wyboru „drugiego” języka obcego;
 5. oświadczenie o wyborze przedmiotu religia rzymsko-katolicka – dla zainteresowanych –podpisany przez rodzica/opiekuna;
 6. 2 fotografie podpisane na odwrocie  (imię, nazwisko, data urodzenia, klasa);
 7. karta zdrowia dziecka.

 

11 sierpnia 2023  do godziny 1200

Podanie przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną do wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

11 sierpnia 2023 do 14 sierpnia 2023 r.

Możliwość składania wniosku do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej ( w godz. pracy komisji rekrutacyjnej  lub mailowo).


Profile  klas w roku szkolnym 2023/2024

NAZWA KLASYprzedmioty rozszerzoneprzedmioty wskazane przy rekrutacjijęzyki obce

1 A  PROZDROWOTNA  

Ilość miejsc: 60

(dwie klasy  A1 i A2)

biologia, chemiajęzyk polski, matematyka,  biologia, lepsza spośród ocen z języków obcych

I język – 3 godz.: j. angielski

II język – 2 godz.: 

 j. niemiecki lub j. hiszpański

1 B INŻYNIERYJNA

Ilość miejsc: 30

matematyka, fizykajęzyk polski, matematyka,  fizyka, lepsza spośród ocen z języków obcych

I język – 3 godz.: j. angielski

II język – 2 godz.:   

j. niemiecki lub j. hiszpański

1 C BIZNESOWA

Ilość miejsc: 60

(dwie klasy  C1 i C2)

geografia, matematyka

język polski, matematyka,  geografia, lepsza spośród ocen z języków obcych

I język – 3 godz.:   j. angielski

II język – 2 godz.:   

j. niemiecki lub j. hiszpański

1 D EUROPEJSKA

(dwie klasy  D1 i D2)

 

D1: geografia,        język niemiecki

il. miejsc: 30

D2: geografia,        język hiszpański

il. miejsc: 30

język polski,

matematyka,

język obcy II,

geografia

D1: II język – 2 godz.:

j. angielski

D2: II język – 2 godz.:

j. angielski

1E PRAWNICZA

Ilość  miejsc: 30

historia

język angielski

język polski, matematyka, język angielski, historia

II język – 2 godz.: 

 j. niemiecki lub j. hiszpański

 

1F PSYCHOLOGICZNA

Ilość miejsc: 30

biologia

język polski

zajęcia psychologiczno-pedagogiczne

język polski, matematyka,  biologia, lepsza spośród ocen z języków obcych

I język – 3 godz.: j. angielski

II język – 2 godz.:   

j. niemiecki lub j. włoski

 


Dziewiątka” – umożliwia uczniom przygotowanie  do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom  (DSD II). Tę możliwość mają uczniowie klasy 1 D1 oraz grupa międzyoddziałowa DSD II  dla uczniów kl. 1A,1B,1C,1E,1F pod warunkiem, że drugim nauczanym językiem będzie język niemiecki.

UWAGA !!! Zastrzegamy sobie prawo do równej liczby osób w grupach językowych. W przypadku braku miejsc w zadeklarowanej grupie językowej (drugi nauczany język obcy) o pierwszeństwie decyduje:

 • czy byliśmy szkołą pierwszego wyboru
 • język obcy nauczany w szkole podstawowej
 • oraz ocena  z tego języka  
 • suma punktów uzyskanych podczas rekrutacji

ILOŚĆ GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH:

KLASA 1A

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
chemia3453
biologia3543

KLASA 1B

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
matematyka5787
fizyka3343

KLASA 1C

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
matematyka5777
geografia3443

KLASA 1D

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
D1:j.niemiecki6676
geografia2443
D2:j.hiszpański6676
geografia2443

KLASA 1E

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
j. angielski6676
historia3454

KLASA 1F 

 Klasa 1Klasa 2Klasa 3Klasa 4
j. polski6677
biologia3543

 

 

Sposób przeliczania punktów w czasie rekrutacji:

Lp.                                     Egzamin ósmoklasistyPunktacja
1.- język polski (wynik % x 0,35)max 35 pkt
2.-  matematyka (wynik% x 0,35)max 35 pkt
3. -język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,3)max 30 pkt
 Razem za egzamin ósmoklasisty100 pkt

 

Lp.  Świadectwo ukończenia szkoły podstawowejPunktacja
1.liczbowo określona ocena z języka polskiego: cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.max 18 pkt
2.liczbowo określona ocena z matematyki: cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.max 18 pkt
 liczbowo określona ocena z dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:(j. obcy  nowożytny i wskazany przedmiot) cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.max 36 pkt
5.świadectwo z wyróżnieniem7 pkt
6.osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;3 pkt
7.Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia18 pkt
8.Razem za świadectwo100 pkt