O szkole

| O szkole

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu - szkoła nowych możliwości i perspektyw - jest nowoczesną placówką z wieloletnią tradycją.

Szkoła kształci młodzież w klasach z przedmiotami wiodącymi: biologią, chemią, matematyką, fizyką, geografią, językiem angielskim, językiem niemieckim, językiem hiszpańskim oraz w klasie dla uczniów o uzdolnieniach prawniczych - historią. Nowością w klasie biznesowej jest możliwość uczenia się języka włoskiego. Jej uczniowie uczestniczą w wykładach, seminariach, warsztatach i sesjach naukowych organizowanych przez wyższe uczelnie. Szkoła – na podstawie zawartych porozumień - aktywnie współpracuje z Instytutem Filologii Polskiej i Wydziałem Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wydziałem Melioracji i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego, a także Wydziałem Technologii Chemicznej i Wydziałem Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Nawiązała również współpracę z Bramą Poznania.

IX Liceum Ogólnokształcące jest jedną z trzech szkół w Poznaniu, przygotowujących młodzież do międzynarodowego egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe ( Deutsches Sprach Diplom II),który uprawnia do studiowania w krajach niemieckojęzycznych i daje szerokie możliwości zatrudnienia na europejskim rynku pracy. Nasze liceum należy do międzynarodowej sieci szkól partnerskich pod nazwą Szkoły:Partnerzy przyszłości (Schulen: partner der Zukunft-PASCH), posiada ogólnopolski certyfikat Wiarygodna Szkoła, przyznawany za stosowanie wysokich standardów w obszarze edukacji, wychowania młodzieży oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa na terenie szkoły, a także tytuł Srebrnej Szkoły w ogólnopolskim rankingu „Perspektyw” 2021.

Swoje umiejętności językowe uczniowie mogą sprawdzić i udoskonalać podczas międzynarodowych wymian młodzieżowych z Włochami i Niemcami oraz wyjazdów edukacyjnych do Anglii i Hiszpanii. Uczniowie mają również możliwość rozwijania swoich umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Prowadzą  młodzieżowe miniprzedsiębiorstwa w ramach ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Szkoła praktycznej ekonomii”. IX LO to szkoła jednozmianowa, co daje młodzieży szansę udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Dużą popularnością cieszy się koło turystyczne, z którym nasi uczniowie mogą dobrze poznać nie tylko Wielkopolskę, ale również ciekawe regiony w kraju. Uczniowie mają możliwość korzystania z dwóch nowoczesnych pracowni językowych z zestawami słuchawkowymi i dobrze wyposażonej biblioteki, stanowiącej centrum życia kulturalnego szkoły. Tym, co wyróżnia nasze liceum, jest wysoki poziom nauczania i życzliwe, przyjazne relacje między nauczycielami i uczniami. Z roku na rok polepszają się też warunki nauki i pracy w szkole. Młodzież uczy się w zmodernizowanych salach lekcyjnych, które sukcesywnie wyposażane są w nowy sprzęt elektroniczny (tablice multimedialne, zestawy do projekcji audiowizualnej) oraz nowe meble. Każdy z uczniów posiada własną szafkę na odzież i niezbędne pomoce szkolne. Ma również możliwość korzystania na co dzień z łącza internetowego.

Interesujące przedsięwzięcia realizowane w szkole to m.in.:

 • zielone lekcje w Palmiarni Poznańskiej,
 • „Od laika do przyrodnika’ – wykłady i warsztaty organizowane przez Koło Naukowe Studentów Biotechnologii UP,
 • zajęcia Naukowego Koła Chemików,
 • zajęcia laboratoryjne (np. z dziedziny chemii sądowej) prowadzone przez pracownika naukowego Wydziału Chemii UAM.
 • ciekawe lekcje terenowe,
 • realizacja programu„Moje finanse”,pozwalającego uczniom zgłębić wiedzę na temat systemu bankowego w Polsce przy pomocy nowoczesnych narzędzi informatycznych,współpraca z firmą MAN,m.in. w ramach„Tygodnia z firmami”,
 • zapoznawanie się ze specyfiką funkcjonowania różnych firm w ramach „Dnia Przedsiębiorczości” (np. ZUS, ZOO, Radio Poznań, Ital-Marko),
 • zgłębianie wiedzy w zakresie ubezpieczeń społecznych,występujących w Polsce,w ramach współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (udział w projekcie „Lekcje z ZUS”),
 • warsztatowe zajęcia terenowe „I ja mogę być przewodnikiem miejskim” na Trakcie Królewsko - Cesarskim,
 • lekcje filmowe w kinie Muza ( w ramach projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
 • lekcje internetowe w muzeum POLIN,
 • lekcje na żywo w Sądzie Rejonowym.

Kontakty zagraniczne:

wymiana ze szkołami w Bergamo (Włochy - od 1988 roku) i Marsbergu (Niemcy - od 1991 roku)

Osiągnięcia:

 • niemal w 100% zdawany egzamin maturalny,
 • od 2002 roku bardzo dobrze zdawany międzynarodowy egzamin DSD II,
 • finalista XLI Olimpiady Języka Francuskiego;
 • coraz ściślejsza współpraca z uczelniami poznańskimi (udział w wykładach i zajęciach laboratoryjnych) oraz instytucjami i firmami (np. MAN, OSRAM, NBP),
 • udział młodzieży w projektach międzynarodowych (np. Jugend Debattiert – Młodzież debatuje), ogólnopolskich (np. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej), wojewódzkich (np. Farbobajanie – Wojewódzki Konkurs Plastyczny), szkolnych (np. Przyjaźń ze sztuką),
 • organizacja – od 2009 roku - kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poznańskie dziewiątki o zasięgu wojewódzkim i różnorodnej tematyce,
 • działalność młodzieżowych miniprzedsiębiorstw jako efekt propagowania wśród uczniów idei przedsiębiorczości, kreatywnego myślenia i pracy zespołowej,
 • sukces w skali miasta - zimowe zdobycie tzw. Korony Poznania przez członków koła turystycznego,
 • znaczące sukcesy młodzieży w dziedzinie koszykówki, siatkówki oraz pływania,
 • upowszechnianie tradycji szkoły poprzez stałe imprezy: „Drżyjcie beany”, przyznawanie nauczycielom „dziewiątek” oraz rajdy szkolne, 
 • aktywna działalność szkolnego wolontariatu (m.in. coroczny udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”, organizacja co roku koncertów charytatywnych „Pomagamy koncertowo”, współpraca z Hospicjum Palium w ramach tzw. Motylego Wolontariatu),

Współpraca z pracodawcami:

 • Franklin Templeton Investments Poland,
 • MAN, V
 • Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • Główny Urząd Statystyczny,
 • Narodowy Bank Polski
Zajęcia pozalekcyjne:
 • koło turystyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • koło plastyczne,
 • wolontariat szkolny.