Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu

IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej IX Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Poznaniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak audiodeskrypcji do zamieszczonych filmów
 • Brak tekstu alternatywnego przy grafikach
 • Niezgodność współczynnika kontrastu

Wyłączenia

 • Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Kubiak.
 • E-mail: justyna.kubiak@9lopoznan.pl
 • Telefon: 61-820 36 32

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor IX Liceum Ogólnokształącego w Poznaniu
 • Adres: ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań
 • E-mail: 9lopoznan@9lopoznan.pl
 • Telefon: 61 820 36 32

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przed wejściem do budynku znajdują się schody, które nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych. W budynku nie znajduje się winda, przez co dla osób z niepełnosprawnością dostępny jest  tylko parter budynku. Brak jest jakichkolwiek ramp czy platform umożliwiających osobom na wózkach inwalidzkich pokonywanie schodów. Do budynku można wejść z psem asystującym po wcześniejszym ustaleniu tego faktu z dyrekcją. Przed szkołą znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz szkoły nie zainstalowane zostały pętle indukcyjne dla osób niewidomych, a także nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących.