Egzamin Deutsches Sprachdiplom II

DEUTSCHES SPRACHDIPLOM (DSD) – Świadectwo znajomości języka niemieckiego oferowane na całym świecie

 

Niemiecki w IX LO


DSD II - DYPLOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POZIOMIE C1

IX LO jest jednym z czterech poznańskich liceów, w których uczniowie mają możliwość przystąpienia w klasie maturalnej do egzaminu DSD II (Deutsches Sprachdiplom II). W celu umożliwienia wszystkim chętnym nauki języka na poziomie rozszerzonym oferujemy naukę języka niemieckiego w klasie D - Europejskiej a dodatkowo w  grupach DSD międzyoddziałowo, to znaczy uczestniczenie w zajęciach jest niezależne od profilu wybranej przez ucznia klasy.

DSD II jest certyfikatem potwierdzającym znajomość języka niemieckiego, wydawanym przez Stałą Konferencję Ministrów Kultury i Edukacji Republiki Federalnej Niemiec. Obejmuje swoim zasięgiem cały świat, natomiast w Polsce istnieje około 40 szkół średnich przygotowujących do niego. Certyfikat uprawnia do studiowania na uczelniach niemieckojęzycznych bez dodatkowego sprawdzania znajomości języka, a sam egzamin jest bezpłatny. Porównywalny jest z egzaminem z języka angielskiego CAE Cambridge. Obecnie egzaminy DSD przeprowadzane są w ponad 65 krajach, a co roku przystępuje do nich około 65 000 kandydatów.

http://DSD w IX LO

 

W każdym roku szkolnym do egzaminu DSD II w naszej szkole przystępuje ok. 20 uczennic i uczniów, którzy uczą się języka niemieckiego w klasie z rozszerzonym językiem niemieckim, gdzie w tygodniu mają min. 6 godzin języka z polskim nauczycielem, lub uczęszczają na dodatkowe zajęcia DSD II w grupie międzyoddziałowej, gdzie oferujemy 4 godziny języka niemieckiego w tygodniu. Do egzaminu DSD II przygotowują doświadczone nauczycielki języka niemieckiego: p. prof. Katarzyna Grabowska, p. prof. Katarzyna Grudzień oraz p. prof. Arleta Kulińska. W roku szkolnym 2023/2024 do grona nauczycieli języka niemieckiego dołączyła p. prof. Dorota Wiercińska.

Dodatkowo odbywają się zajęcia z języka niemieckiego z panią Monią Mirandą Gibson, nauczycielką z Niemiec, która od września 2021 roku pełni funkcję doradcy językowego - Fachschaftsberaterin ZfA w Polsce, nadzoruje i organizuje egzamin DSD II oraz przygotowuje naszych uczniów do certyfikatu.

.................................................................................................................

DSD – poziom II:

 • odpowiada poziomowi B2 / C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • potwierdza umiejętności językowe potrzebne przy rekrutacji na wyższe uczelnie w Niemczech i krajach niemieckojęzycznych.

Program Deutsches Sprachdiplom II:

 • obejmuje naukę języka niemieckiego z podziałem na grupy w wymiarze 6 -7 godzin tygodniowo przy wsparciu native speakera,
 • motywuje uczniów do nauki poprzez stwarzanie możliwości żywego kontaktu z językiem,
 • oferuje bezpłatny egzamin z języka niemieckiego,
 • umożliwia uzyskanie certyfikatu językowego B2/C1 wydanego przez niemieckie Ministerstwo Oświaty.

Co daje egzamin DSD II?

 • możliwość podjęcia studiów w krajach niemieckojęzycznych,
 • szanse na zatrudnienie na europejskim rynku pracy.

Dlaczego warto uczyć się języka niemieckiego?

 • język niemiecki jest językiem urzędowym w 6 państwach i Unii Europejskiej,
 • Niemcy należą do najsilniejszych pod względem gospodarczym krajów na świecie, są największą potęgą gospodarczą Unii Europejskiej,
 • Niemcy to nr 1 pod względem inwestycji zagranicznych w Polsce (np. zakłady Volkswagen we Wrześni zapewniły 2300 nowych miejsc pracy),
 • zdecydowane preferencje  w ubieganiu się o pracę mają osoby znające język niemiecki,
 • znajomość języka niemieckiego stwarza szerokie możliwości studiowania również w Polsce (na przykład tzw. studia dualne na Uniwersytecie Ekonomicznym we współpracy z firmą Lidl),
 • biegłe posługiwanie się językiem niemieckim daje duże możliwości biznesowe (Niemcy są atrakcyjnym ośrodkiem dla inwestorów zagranicznych),
 • Niemcy są innowatorami - kraj ten zajmuje 3 miejsce na świecie pod względem liczby zgłoszeń patentowych,
 • 1 na 10 książek jest publikowana w języku niemieckim,
 • znajomość języka niemieckiego pozwala poznać bogate dziedzictwo kulturowe krajów niemieckojęzycznych (np. 10 nagród Nobla w dziedzinie literatury, kilkadziesiąt – w dziedzinie medycyny, fizyki oraz chemii).
 • język niemiecki nie jest trudny (zapisywany fonetycznie).

.................................................................................................................

Więcej informacji na temat egzaminu DSD można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

- oficjalna strona Federalnego Urzędu Administracji (Bundesverwaltungsamt) – w języku niemieckim:

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/DSD/node.html

- oficjalna strona Stałej Konferencji Ministrów Kultury i Edukacji Republiki Federalnej Niemiec (Kultusministerkonferenz) – w języku niemieckim:

https://www.kmk.org/themen/deutsches-sprachdiplom-dsd.html

- Wikipedia:

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Sprachdiplom

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Sprachdiplom