Nabór gimnazjalistów

W terminie od 14.06 do 19.06 możliwe są zmiany we wnioskach do szkół.

Należy ponownie wypełnić wniosek elektronicznie i PODPISANY DOSTARCZYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU.

Przyjmowanie dokumentów:

Kserokopie:

a)świadectwa ukończenia klasy ósmej lub trzeciej gimnazjum

b) wyników testów

przyjmowane będą:

dnia 19.06 do godz.15.00

dnia 21.06 od godz.10.00 – 13.00

dnia 24.06  od 9.00 – 15.00

dnia 25.06 od 9.00-15.00

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: Pobierz

 

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020:

NAZWA KLASY przedmioty

rozszerzone

przedmioty uzupełniające przedmioty punktowane

przy rekrutacji

G_1 A 

PROZDROWOTNA

 

biologia,

chemia

 

– elementy dietetyki,

– historia

i społeczeństwo

język polski

matematyka,

język obcy,

biologia

G_1 B

INŻYNIERYJNA

matematyka,

fizyka

 

– historia

i społeczeństwo

język polski

matematyka,

język obcy,

fizyka

G_1 C

BIZNESOWA

geografia, matematyka, – ekonomia

w praktyce;

– historia

i społeczeństwo

język polski

matematyka,

język obcy,

geografia

G_1 D

EUROPEJSKA

D1: geografia,  język niemiecki

D2: geografia, język hiszpański

– turystyka kulturowa,

– historia

i społeczeństwo

język polski

matematyka,

język obcy,

geografia

G_1 E

HUMANISTYCZNA

język polski,

historia

– wiedza o filmie,

– przyroda

język polski

matematyka,

język obcy,

historia

pierwszy język obcy:

język angielski –  dla klas: A, B, C, E,

język niemiecki –  dla klas: D1

język hiszpański – dla klasy: D2

drugi język obcy:

język angielski – dla klas: 1D1 i 1D2

język hiszpański lub język niemiecki – do wyboru dla klas: A, B, C, E

Sposób przeliczania punktów w czasie rekrutacji:

Lp.                                      Egzamin gimnazjalny Punktacja
1. część humanistyczna

– język polski (wynik % x 0,2)

–  historia i wiedza o społeczeństwie (wynik% x 0,2)

max 40 pkt
2. część matematyczno – przyrodnicza

–  matematyka (wynik% x 0,2)

–  przedmioty przyrodnicze (wynik% x 0,2)

max 40 pkt
3.  język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,2) max 20 pkt
Razem za egzamin gimnazjalny  

100 pkt

 

 

Lp. Świadectwo ukończenia gimnazjum Punktacja
1. liczbowo określona ocena z języka polskiego:

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 18 pkt
2. liczbowo określona ocena z matematyki:

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 18 pkt
3. liczbowo określona ocena z obowiązkowego języka obcego: cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt. max 18 pkt
4. liczbowo określona ocena z przedmiotu obowiązkowego wskazanego przez szkolną komisję

rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 18 pkt
5. świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt
6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 3 pkt
7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt
Razem za świadectwo 100 pkt