Rekrutacja

| Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Proponowane klasy:

nazwa
klasy

przedmioty
realizowane
w zakresie
rozszerzonym

przedmioty
uzupełniające

przedmioty
wskazane
przez szkołę
przy rekrutacji

1 A/F
BIOLOGICZNO
-CHEMICZNA

chemia,
biologia

analityczne metody rozwiązywania zadań

matematyka,
język obcy,
BIOLOGIA

1 B
MATEMATYCZNO
-FIZYCZNA

matematyka,
fizyka

komputer
w inżynierii

matematyka,
język obcy,
FIZYKA

1 C
GEOGRAFICZNO
-MATEMATYCZNA

geografia,
matematyka,
język angielski

ekonomia

matematyka,
język obcy,
GEOGRAFIA

1 D
GEOGRAFICZNO
-JĘZYKOWA

1D1: geografia,
język niemiecki

1D2:geografia,
język hiszpański

turystyka kulturowa

matematyka,
język obcy,
GEOGRAFIA

1 E
HUMANISTYCZNA

język polski,
historia

wiedza o filmie

matematyka,
język obcy,
HISTORIA

  • pierwszy język obcy: język angielski dla klas A,B,C,E,F, j.niemiecki dla klasy 1D1 (kontynuacja j.niemieckiego), j.hiszpański dla klasy 1D2 (o przyjęcie do tej klasy może ubiegać się uczeń, który uczył się j.hiszpańskiego oraz ten, który nie uczył się j.hiszpańskiego)
  • drugi język obcy: do wyboru - język hiszpański, język niemiecki* dla klas A,B,C,E,F; dla klasy 1D język angielski
    * Uczniowie mają możliwość - niezależnie od profilu klasy - uczestniczyć w zajęciach w grupach rozszerzonych języka niemieckiego przygotowujących do egzaminu językowego Deutsches Sprachdiplom II.

Kandydaci do klas pierwszych składają dokumenty w sekretariacie IX Liceum Ogólnokształcącego:

od 22 maja (poniedziałek) 2017 do 9 czerwca (piątek) 2017r.
w  godz.: 9:00 - 15:00.

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do IX Liceum Ogólnokształcącego:

wniosek o przyjęcie do szkoły na rok szkolny 2017/2018 dostępny na stronie internetowej www.poznan.pl/oswiata (formularz znormalizowany dla wszystkich szkół).

Od 23 czerwca (piątek) do godz. 15:00 dnia 26 czerwca (poniedziałek) 2017r.
kandydaci, dla których IX LO jest szkołą pierwszego wyboru, dostarczają:

  • uwierzytelnioną kserokopię świadectwa lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
  • uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia lub oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

12 lipca 2017, godz. 10:00 –
podanie przez szkolną komisję rekrutacyjną
IX Liceum Ogólnokształcącego
list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 12 lipca 2017 do godz. 12:00 dnia 20 lipca (czwartek) 2017r. należy:

  • potwierdzić wolę przyjęcia do IX LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • dostarczyć: dwie podpisane fotografie, dokumentację od pielęgniarki z gimnazjum,
  • deklarację wyboru drugiego języka (nie dotyczy klasy 1d),
  • oświadczenie rodziców o uczestnictwie dziecka w lekcjach religii/ etyki.

Powyższe dokumenty należy złożyć w teczce”koszulce”.

21 lipca godz.13.00

Szkolna komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych do IX LO w Poznaniu.