Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

  • e-mail: 9lopoznan@9lopoznan.pl 
  • sekretariat - tel.618203632 

 Profile klas: informator 2020

Uczeń może wybrać nie więcej niż 6 szkół ponadpodstawowych i nie ma ograniczeń w wyborze liczby oddziałów. Kandydat zainteresowany szkołami z Poznania oraz Powiatu  Poznańskiego wskazuje je na JEDNYM WNIOSKU !!!  O dostaniu się do danego oddziału decyduje liczba punktów.  System będzie przydzielał ucznia do klas kolejno - od klasy wybranej na liście preferencji jako pierwszej.  

Najważniejsze terminy i zasady rekrutacji:

  1. Od 15 czerwca 2020 r.  do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00 składamy  do szkoły pierwszego wyboru WNIOSEK  wypełniony elektronicznie na stronie https://nabor.pcss.pl/

Ze względu na stan epidemiczny wnioski można składać:
1) Przez SYSTEM NABÓR - zalecane (szczegółowa instrukcja Instrukcja+składania+i+przesyłania+wniosku+rekrutacyjnego
2) Listem poleconym (liczy się data wpływu do szkoły)
3) Dostarczając do skrzynki podawczej wystawionej w szkole pierwszego wyboru ( w IX LO skrzynka podawcza znajduje się przy portierni - możliwość złożenia wniosku od 7.00 -16.00) 
WAŻNE: Należy wybrać TYLKO JEDEN sposób złożenia wniosku!!! Wniosek wypełniony tylko elektronicznie a nie przesłany do szkoły nie bierze udziału w rekrutacji.


      2. W terminie od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00  do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej  - tylko elektronicznie. Szczegółowa instrukcja zostanie zamieszczona na stronie https://nabor.pcss.pl w Zakładce DOKUMENTY).

 

     3.  W terminie od 31 lipca 2020 r. do 04 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00  do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (elektronicznie w systemie „Nabór” ).

      4. 12 sierpnia 2020 r. - Podanie do publicznej wiadomości przez komisję  rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych.

      5.  od 13 sierpnia do 18 sierpnia  2020 r. do godz. 15.00  - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli  przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu  zewnętrznego  - ( na chwilę obecną w naszej szkole w godz. 8.00-15.00 ).

 

SZCZEGÓŁY REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STORNIE https://nabor.pcss.pl w Zakładce DOKUMENTY

 

Sposób przeliczania punktów w czasie rekrutacji:

Lp.

                                     Egzamin ósmoklasisty

Punktacja

1.

- język polski (wynik % x 0,35)

max 35 pkt

2.

-  matematyka (wynik% x 0,35)

max 35 pkt

3.

 -język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,3)

max 30 pkt

 

Razem za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

 

Lp.

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Punktacja

1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego:

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 18 pkt

2.

liczbowo określona ocena z matematyki:

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 18 pkt

 

liczbowo określona ocena z dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:(j. obcy  nowożytny i wskazany przedmiot)

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 36 pkt

5.

świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

6.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3 pkt

7.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

18 pkt

8.

Razem za świadectwo

100 pkt