Rekrutacja

 

Profile klas w roku szkolnym 2021/2022

NAZWA KLASY

przedmioty

rozszerzone

przedmioty wskazane

przy rekrutacji

języki obce

1 A 

PROZDROWOTNA

 

biologia,

chemia

 

język polski,

matematyka,

język obcy- j. angielski 

biologia lub chemia

I język – 3 godz.:

j.angielski

II język – 2 godz.:

j.niemiecki lub j.hiszpański

1 B

INŻYNIERYJNA

matematyka,

fizyka

 

język polski,

matematyka,

język obcy- j. angielski

fizyka

I język – 3 godz.:

j.angielski

II język – 2 godz.:

j.niemiecki lub j.hiszpański

1 C

BIZNESOWA

geografia, matematyka

język polski,

matematyka,

język obcy- j. angielski

geografia

I język – 3 godz.:

j.angielski

II język – 2 godz.:

j.niemiecki lub j.włoski

1 D

EUROPEJSKA

D1: geografia,

       język niemiecki

D2: geografia,

       język hiszpański

język polski,

matematyka,

język obcy II,

geografia

D1: II język – 2 godz.:

j.angielski

D2: II język – 2 godz.:

j.angielski

1E

PRAWNICZA

historia

język angielski

język polski,

matematyka,

język obcy- j.ang,

historia

II język – 2 godz.:

j.niemiecki lub j.hiszpański

Dziewiątka” – umożliwia uczniom przygotowanie  do międzynarodowego egzaminu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom  (DSD II).

Tę możliwość mają uczniowie klasy 1 D1 oraz grupa międzyoddziałowa DSD II  dla uczniów kl. 1A,1B,1C,1E pod warunkiem, że drugim nauczanym językiem będzie język niemiecki.

UWAGA !!!

Zastrzegamy sobie prawo do równej liczby osób w grupach językowych. W przypadku braku miejsc w zadeklarowanej grupie językowej (drugi nauczany język obcy) o pierwszeństwie decyduje suma punktów uzyskanych podczas rekrutacji,  język obcy nauczany w szkole podstawowej oraz ocena  z tego języka.

 

ILOŚĆ GODZIN PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH:

KLASA 1A

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

chemia

3

4

5

3

biologia

3

5

4

3

KLASA 1B

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

matematyka

5

7

8

7

fizyka

3

3

4

3

KLASA 1C

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

matematyka

5

7

7

7

geografia

3

4

4

3

KLASA 1D

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

D1:j.niemiecki

6

6

7

6

geografia

2

4

4

3

D2:j.hiszpański

6

6

7

6

geografia

2

4

4

3

KLASA 1E

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

j. angielski

6

6

7

6

historia

3

4

5

5

 

PCSS _ Informator i miejsce wypełniania wniosku w rekrutacji: https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadpodstawowa

Terminarz rekrutacji:Terminy_postępowania_rekrutacyjnego_na_rok_szkolny_2021-2022

Sposób przeliczania punktów w czasie rekrutacji:

Lp.

                                     Egzamin ósmoklasisty

Punktacja

1.

- język polski (wynik % x 0,35)

max 35 pkt

2.

-  matematyka (wynik% x 0,35)

max 35 pkt

3.

 -język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,3)

max 30 pkt

 

Razem za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

 

Lp.

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Punktacja

1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego:

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 18 pkt

2.

liczbowo określona ocena z matematyki:

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 18 pkt

 

liczbowo określona ocena z dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:(j. obcy  nowożytny i wskazany przedmiot)

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 36 pkt

5.

świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

6.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3 pkt

7.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

18 pkt

8.

Razem za świadectwo

100 pkt