Rekrutacja

REKRUTACJA na rok szkolny 2020/2021

  • e-mail: 9lopoznan@9lopoznan.pl 
  • sekretariat - tel.618203632  

Profile klas: informator 2020

 

Osoby  chcące podjąć naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym zobowiązane są dostarczyć  następujące dokumenty:

  • oryginały świadectwa i wyników testów;
  • kwestionariusz osobowy kwestionariusz osobowy
  • deklaracja wyboru drugiego języka (nie dotyczy klasy 1D1 i 1E1) Formularz wyboru drugiego języka
  • dla chętnych deklaracja możliwości uczęszczania na rozszerzony język niemiecki – egzamin DSD II(dotyczy klas A,B,C i D2 pod warunkiem, że drugim nauczanym językiem będzie j.niemiecki)deklaracja dsd III
  • deklaracja uczęszczania na lekcje religii lub etyki deklaracja religia-etyka uczeń niepełnoletni
  • dwa zdjęcia (w przypadku braku można donieść później)
  • dokumentacja otrzymana od pielęgniarki szkolnej (można donieść później)

UWAGA: ze względu na panujące warunki bardzo prosimy przynosić wymagane dokumenty już wypisane  i ułożone według poniższego planu, przychodzimy pojedynczo i w maseczce.

Sposób przeliczania punktów w czasie rekrutacji:

Lp.

                                     Egzamin ósmoklasisty

Punktacja

1.

- język polski (wynik % x 0,35)

max 35 pkt

2.

-  matematyka (wynik% x 0,35)

max 35 pkt

3.

 -język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,3)

max 30 pkt

 

Razem za egzamin ósmoklasisty

100 pkt

 

Lp.

 

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Punktacja

1.

liczbowo określona ocena z języka polskiego:

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 18 pkt

2.

liczbowo określona ocena z matematyki:

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 18 pkt

 

liczbowo określona ocena z dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:(j. obcy  nowożytny i wskazany przedmiot)

cel - 18 pkt., bdb - 17 pkt., db - 14 pkt., dst - 8 pkt., dop - 2 pkt.

max 36 pkt

5.

świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

6.

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

3 pkt

7.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia

18 pkt

8.

Razem za świadectwo

100 pkt