Rekrutacja

| Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Ważne terminy:

  • Możliwość dokonywania zmian od 15 czerwca 2018 r. do 19 czerwca 2018 r. godz.15.00  
  •  Od  22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r.  do godz.15.00 należy dostarczyć   do szkoły 1-go wyboru ksero lub oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
  • 11  lipca godz.10.00 komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły.

 

  • do 19  lipca godz.12.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia   o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

KANDYDACI ZAKWALIFIKOWANI DO IX Liceum Ogólnokształcacego 

POTWIERDZAJĄ CHĘĆ PODJĘCIA NAUKI POPRZEZ ZŁOŻENIE DO 19 LIPCA 2018,  godz. 12.00  NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:

- ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

- ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

- KWESTIONARIUSZ OSOBOWY (druk do pobrania:kwestionariusz osobowy)

- KWESTIONARIUSZ WYBORU „DRUGIEGO”  JĘZYKA OBCEGO -  NIE DOTYCZY KLASY 1D  i 1F  (druk do pobrania:Formularz wyboru drugiego języka)

- DEKLARACJA UCZESTNICTWA W LEKCJACH RELIGII/ ETYKI (druk do pobrania: deklaracja religia-etyka uczeń niepełnoletni)

- 2 PODPISANE FOTOGRAFIE

- DOKUMENTACJA  WYDANA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ Z GIMNAZJUM

 

DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W „ KOSZULCE”.

 

PRZYJMOWANIE DOKUMENTÓW według następującego harmonogramu:

11.07  w GODZ. 10.00 – 13.00,

12.07 w GODZ.10.00 – 13.00

17.07 w GODZ.10.00 – 13.00

18.07 w GODZ.10.00 – 13.00

19.07 w GODZ. 10.00 – 12.00

 

20 LIPCA 2018 godz.13.00 – wywieszenie listy osób przyjętych.

 

Szczegółowe opisy klas są dostępne w dokumencie pdf po kliknięciu na nazwę klasy

Uwaga! W procesie rekrutacji ze świadectwa gimnazjalnego punktowane będą w każdej klasie: język polski oraz przedmioty wskazane przez szkołę (patrz: tabela poniżej).

 

nazwa

klasy

przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

przedmioty uzupełniające

przedmioty wskazane

przez szkołę

przy rekrutacji

1A

PROZDROWOTNA

 

biologia

chemia

- elementy dietetyki

- historia i społeczeństwo

matematyka

język obcy

biologia

1B 

INŻYNIERYJNO-

TECHNOLOGICZNA

B1: matematyka, fizyka

B2: matematyka, chemia

- historia i społeczeństwo

matematyka

język obcy

B1: fizyka

B2: chemia

1C

BIZNESOWA

geografia

matematyka

język angielski

- ekonomia w praktyce

- historia i społeczeństwo

matematyka

język obcy

geografia

1D

EUROPEJSKA

D1: geografia, język niemiecki

D2: geografia, język hiszpański

- turystyka kulturowa

- historia i społeczeństwo

matematyka

język obcy

geografia

1E

HUMANISTYCZNO-

MEDIALNA

język polski

historia

- wiedza o filmie

- podstawy reklamy i marketingu

- przyroda

matematyka

język obcy

historia

1F

PRAWNICZO-

JĘZYKOWA

F1: historia, język angielski

F2: historia,  język niemiecki

- społeczne koncepcje prawa

- przyroda

matematyka

język obcy

historia