KONKURS HISTORYCZNO – LITERACKI

Ocalić od zapomnienia –

patriotyzm we wspomnieniach rodzinnych

Zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych, klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie.

 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo,

zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska.

Józef Piłsudski

Regulamin konkursu historyczno – literackiego

 

 1. Tematem konkursu są wspomnienia członków rodziny, znajomych – ich wkład w kształtowanie polskości oraz kontynuacja tych tradycji przez młode pokolenie.
 2. Organizatorem konkursu jest IX Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta w Poznaniu.
 3. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, oraz klas siódmych i ósmych szkół podstawowych Poznania i Wielkopolski.
 4. Forma literacka prac konkursowych jest dowolna (np. felieton, esej, opowiadanie itp.). Mile widziane prace zawierające w miarę możliwości zdjęcia, kserokopie dokumentów itp.
 5. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy (w liczbie jednego egzemplarza) w ilości  stron min. 2 a max 5,  w formie znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, rozmiar 12) oraz tej samej pracy w wersji elektronicznej, a także noty o autorze (imię, nazwisko, adres szkoły, e-mail szkoły, numer telefonu kontaktowego oraz imię i nazwisko opiekuna). Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i dokumentów.
 7. Prace należy nadsyłać na adres: IX Liceum Ogólnokształcące im. K. Libelta,  ul. Warzywna 24, 61-658 Poznań, do 9 listopada 2018 (decyduje data stempla pocztowego).
 8. Koszty przygotowania i dostarczenia  pracy na konkurs ponosi jego uczestnik.
 9. Nadsyłając prace na konkurs, autor wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imienia, nazwiska, miejsca pracy autora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926, ze zm).
 10. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
 12. Prace nie będą odsyłane do uczestnika konkursu i w całości przechodzą na własność organizatora.
 13. Do przydzielania nagród uprawnione jest jury powołane przez organizatorów konkursu.
 14. Kryteria oceniania:
 • poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni,
 • oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja,
 • poprawność językowa,
 • estetyka pracy,
 • autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 1. Laureat konkursu zostanie wyłoniony przez jury większością głosów, następnie poinformowany o tym drogą pisemną.
 2. Lista laureatów konkursu podana zostanie na stronie szkoły www.9lopoznan.pl
 3. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują dyplomy oraz nagrody.
 4. Na uroczystą galę podsumowującą konkurs zostaną zaproszeni laureaci oraz ich opiekunowie.
 5. O terminie uroczystej gali podsumowującej konkurs organizatorzy poinformują zainteresowanych drogą pisemną lub telefoniczną.

 

Serdecznie zapraszam

organizator konkursu

Kinga Jaszczak

Tel. 507 052 122

biblioteka9lopoznan@gmail.com