Matura

| Matura 2018

27.04.2018 godz. 11.00  uroczyste zakończenie roku szkolnego  dla klas trzecich.

Matura - wybrane informacje

  • Zbiórka na maturę pisemną najpóźniej 45 min. przed rozpoczęciem egzaminu. Osoby zdające w sali nr 30 (sala gimnastyczna), 60 min. przed egzaminem z j.pol, matematyki,j.ang, j.ang – R, biol.,chem., geog., mat-R.
  • Harmonogram egzaminów pisemnych na stronach CKE lub OKE. Harmonogram egzaminów ustnych wywieszony w gablocie przy sekretariacie.
  • Należy pisać tylko długopisem z czarnym wkładem. Na żadnym przedmiocie nie wolno używać ołówka.
  • Telefony w podpisanej kopercie, torebki, itp. rzeczy, oddajemy w szatni. Osoby piszące na sali gimnastycznej w szatni przy sali. Pozostałe osoby w szatni przy małej sali gimnastycznej w piwnicy.
  • Na salę egzaminacyjną wnosimy tylko pomoce dydaktyczne wskazane na dany przedmiot przez Dyrektora CKE. Lista dopuszczonych pomocy wywieszona jest w gablocie dotyczącej matury.
  • W razie wyjątkowej sytuacji losowej w dniu egzaminu maturalnego w trybie natychmiastowym należy powiadomić szkołę i dostarczyć w tym samym dniu odpowiednie zaświadczenie.

Matura - termin dodatkowy

Jeśli ktoś z przyczyn losowych nie przystąpi  do egzaminów  w maju i uzyska zgodę Dyrektor OKE, wówczas przystępuje do matury w terminie dodatkowym od 04.06 -20.06.2018

Matura - rozdanie świadectw

Uczeń, który z wszystkich pięciu egzaminów obowiązkowych uzyskał min. 30%, i przystąpił do jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym - otrzymuje świadectwo dojrzałości.

  Rozdanie świadectw 03.07.2018r.

Matura - egzamin poprawkowy

  • Jeśli ktoś nie zda jednego egzaminu w części ustnej bądź w pisemnej z przedmiotów obowiązkowych ma prawo zdawać egzamin poprawkowy:

  pisemny: 21.08.2018 r. lub ustny: 21-22.08.2018 r. pod warunkiem,że przystąpił do wszystkich wymaganych egzaminów.