Rada rodziców

| Rada rodziców

                                Rada Rodziców IX LO

Barbara Sokalska-Mocny – przewodnicząca

Marek Szczepański – zastępca przewodniczącej

Katarzyna Zienkowicz - Woźniak– sekretarz

Składki na radę rodziców prosimy wpłacać na konto:

UWAGA !!! Ze względu na czasowe ograniczenie przez bank dostępu do konta prosimy o niedokonywanie wpłat:

92 1020 4027 0000 1602 0033 6040

 

UWAGA!!! W tytule prosimy wpisać : Imię i Nazwisko ucznia oraz klasę

Informujemy, że środki finansowe pozyskiwane z dobrowolnych składek rodziców przeznaczane są na następujące cele:

  • nagrody rzeczowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach,
  • systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki o lektury szkolne i nowości wydawnicze,
  • zapomogi losowe dla uczniów,
  • dofinansowanie udziału w wycieczkach szkolnych uczniów mających trudności materialne,
  • wspomaganie działalności kół zainteresowań, np. koła turystycznego, plastycznego,
  • organizacja konkursów oraz udział młodzieży w zewnętrznych zawodach sportowych (np. Licealiada),
  • wspomaganie różnych inicjatyw Samorządu Uczniowskiego,
  • dofinansowywanie – w zależności od potrzeb – wymian międzynarodowych i wyjazdów edukacyjnych uczniów.