Rekrutacja dla ósmoklasistów

  1. W rekrutacji uzupełniającej należny  wypełnić wniosek na stronie naboru w sposób analogiczny do rekrutacji pierwotnej.
  2. Podpisany wniosek zanosimy do szkoły  I wyboru do 30.07. do godz.15.00
  3. Jeśli nasze dane nie były do tego czasu w systemie( nie wybieraliśmy szkół w Poznaniu) należy dołączyć ksero świadectwa i wyniki testów.
  4. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych 21.08 godz.10.00

5. Przyjmowanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej:

26.07 od godz.10.00 do 12.00

29.07 od godz.9.30 do 17.00

30.07 od godz. 9.30 do 15.00

6. Osoby zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej chcące podjąć naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym zobowiązane są dostarczyć do 29.08 do godz.13.00 następujące dokumenty:

Przyjmowanie oryginałów: od 21.08 – 29.08 w godz.9.30 – 12.00

Terminarz rekrutacji: Pobierz

Klasy pierwsze w roku szkolnym 2019/2020 :

 

NAZWA KLASY przedmioty

rozszerzone

przedmioty wskazane

przy rekrutacji

P_1 A

PROZDROWOTNA

 

biologia,

chemia

 

język polski,

matematyka,

język obcy,

biologia

P_1 B

INŻYNIERYJNA

matematyka,

fizyka

 

język polski,

matematyka,

język obcy,

fizyka

P_1 C

BIZNESOWA

geografia,

matematyka

język polski,

matematyka,

język obcy,

geografia

P_1 D

EUROPEJSKA

D1: geografia,

język niemiecki

D2: geografia,

język angielski

język polski,

matematyka,

język obcy,

geografia

P_1E

HUMANISTYCZNA

język polski,

historia

język polski,

matematyka,

język obcy,

historia

pierwszy język obcy:

język angielski –  dla klas: A, B, C, E,

język niemiecki –  dla klas: D1

język angielski – dla klasy: D2

drugi język obcy:

język angielski – dla klas: 1D1; język niemiecki – dla klas 1D2

język hiszpański lub język niemiecki – do wyboru dla klas: A, B, C, E

 

Sposób przeliczania punktów:

Lp.                                      Egzamin ósmoklasisty Punktacja
1. – język polski (wynik % x 0,35) max 35 pkt
2. –  matematyka (wynik% x 0,35) max 35 pkt
3.  język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,3) max 30 pkt
Razem za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

 

Lp. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punktacja
1. liczbowo określona ocena z języka polskiego:

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 18 pkt
2. liczbowo określona ocena z matematyki:

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 18 pkt
3. liczbowo określona ocena z dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:(w naszej szkole język obcy nowożytny i wskazany przedmiot)

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 36 pkt
5. świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt
6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 3 pkt
7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt
Razem za świadectwo 100 pkt