Rekrutacja dla ósmoklasistów

 

Klasy pierwsze po ósmej klasie w roku szkolnym 2019/2020 :

 

NAZWA KLASY przedmioty

rozszerzone

przedmioty wskazane

przy rekrutacji

P_1 A

PROZDROWOTNA

 

biologia,

chemia

 

język polski,

matematyka,

język obcy,

biologia

P_1 B

INŻYNIERYJNA

matematyka,

fizyka

 

język polski,

matematyka,

język obcy,

fizyka

P_1 C

BIZNESOWA

geografia,

matematyka

język polski,

matematyka,

język obcy,

geografia

P_1 D

EUROPEJSKA

D1: geografia,

język niemiecki

D2: geografia,

język angielski

język polski,

matematyka,

język obcy,

geografia

P_1E

HUMANISTYCZNA

język polski,

historia

język polski,

matematyka,

język obcy,

historia

pierwszy język obcy:

język angielski –  dla klas: A, B, C, E,

język niemiecki –  dla klas: D1

język angielski – dla klasy: D2

drugi język obcy:

język angielski – dla klas: 1D1; język niemiecki – dla klas 1D2

język hiszpański lub język niemiecki – do wyboru dla klas: A, B, C, E

 

Sposób przeliczania punktów:

Lp.                                      Egzamin ósmoklasisty Punktacja
1. – język polski (wynik % x 0,35) max 35 pkt
2. –  matematyka (wynik% x 0,35) max 35 pkt
3.  język obcy nowożytny – poziom podstawowy (wynik % x 0 ,3) max 30 pkt
Razem za egzamin ósmoklasisty 100 pkt

 

Lp. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Punktacja
1. liczbowo określona ocena z języka polskiego:

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 18 pkt
2. liczbowo określona ocena z matematyki:

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 18 pkt
3. liczbowo określona ocena z dwóch przedmiotów obowiązkowych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną stosownie do rodzaju klasy:(w naszej szkole język obcy nowożytny i wskazany przedmiot)

cel – 18 pkt., bdb – 17 pkt., db – 14 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.

max 36 pkt
5. świadectwo z wyróżnieniem 7 pkt
6. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu; 3 pkt
7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia 18 pkt
Razem za świadectwo 100 pkt